location-mark شهر خود را انتخاب کنید

ساخت در پنجره upvc در کهریزک تهران

ساخت در پنجره upvc در کهریزک تهران

شیشه های دوجداره به مقاوم بودن و عایق مناسب صوتی و حرارتی معروف می باشند. این شیشه ها از کنار هم قرار گرفتن دو قطعه شیشه و ایجاد فضای خلا و یا هوای خنثی بین دو شیشه ساخته می شود. از شیشه های دوجداره برای کاربردهای مختلف می توان از ترکیب شیشه ها برای دوجداره کردن استفاده نمود.