مکرومه براق شتری

مکرومه سوپرنخ براق مناسب بافت دیوارکوب و رومیزی و فرشینه و کیفبافی.