علف کش پرتیلا کلر

علف کش پرتیلا کلر مخصوص مزارع برنج برای مبارزه با علفهای پهن برگ و باریک برگ