پرده پذیرایی ورتیکال یا Dk

ورتیکال یا Dk پرده مناسب برای منزل ک راحت بازو بسته میشود با شستشوی اسان  رنگ بندی کامل در طرح های متنوع خوشخوی