به روز کردن کابینت آشپزخانه

تغییر رنگ تیره به سفید و ۲ کمد ایستاده و تعویض صفحه کابینت ب رنگ سفید و یک جزیره ک ب عنوان غذاخوری هم کاربرد داره ب سفارش آقای اخباری از انصاریه زنجان.