نصب سنگ لاشه و سنگ مالون براي محوطه سازي

نصب سنگ لاشه و سنگ مالون ورقه اي و تخته سنگ هاي طبيعي صخره اي قلواه اي که همه اي اين سنگ ها از دل طبيعت استخراج شده است.
تواسط ماهر ترين استاد كاران سنگ لاشه كار جوينده نصب ميشود.