سمنت بورد در استخر در رشت

سمنت بورد در استخر یکی از مکانهای استفاده از سمنت بورد ( پانل سیمانی ) استفاده در سقف استخر است.