گل ارکیده صورتی زیبا

ارکیده گیاهی است بسیار کم توقع که با اندکی توجه، به محیط اطراف خود عادت می کند. و از طرف دیگر بعد از گل دهی ، گل هایش تا ماهها زیبا و درخشنده باقی می ماند (حدود سه تا شش ماه بسته به محیط و شرایط). بسیاری از افراد تصور می کنند که مراقبت از چنین گیاه ظریف و زیبایی باید سخت و پر دردسر باشد اما ارکیده گیاهی سایه دوست بوده و مقداری هم رطوبت نیاز دارد.