فرش دستبافت ماهی ۴۰ رج

فرش دستبافت ماهی ۴۰ رج جفت ۹ متری سرمه ای ۴ رج با نخ مرینوس بافت شهرستان خوی