اندیکاتور شیمیایی پلاسما

اندیکاتور شیمیایی پلاسما
این اندیکاتور جهت استفاده در استریلیزاسیون پلاسما طراحی شده است. تغییر رنگ یکپارچه و واضح
این اندیکاتور از سرخابی به آبی در هنگام مجاورت با شرایط استریلیزاسیون پلاسما متضمن صحت و
کارایی این شرایط می باشد.
ویژگی های کلیدی
مخصوص کنترل استریلیزاسیون هیدروژن پروکساید
قابلیت مستند سازی و درج اطالعات
ویژگی کاربردی
ایـن نشـانگر تحـت شـرایط کامـل استریلیزاسـیون پالسـما از رنـگ سـرخابی بـه آبـی تغییـر رنـگ کامـل
مـی دهـد.
ویژگی فیزیکی
ابعاد: طول 100 میلی متر X عرض 20 میلی متر
تغییر رنگ
سرخابی به آبی
نگهداری
اندیکاتـور هـا در بسـته بنـدی هـای آلومینیومـی مقـاوم در برابـر نـور خورشـید و ضـد آب ارائـه میشـوند.
همچنیـن شـرایط حفـظ و نگهـداری در پشـت بسـته چـاپ شـده اسـت. ایـن محصـول را در کیسـه داخـل
جعبـه نگهـداری نماییـد.
تاریخ انقضا
تاریـخ انقضـا ایـن محصول کـه 48 مـاه پس از تاریخ تولید اسـت، در پشـت بسـته آن چاپ شـده
است.
تعداد در بسته
250 عدد در هر بسته
کلاس استاندارد

کد کالا
ATP-204