گیریس های مقاوم در حرارت و گرما

با کیفیت ترین گیریس ها در مقابل حرارت و گرما و شرایط اقلیمی خوزستان