نصب اسپلیت جنرال

درست نصب کردن اسپلیت خیلی خیلی مهم است در عمر دستگاه و بازدهی مناسب