اجرای سنگ لاشه آتشکده سنگ مالون ورقه


اجرای سنگ لاشه برای آتشکده

سنگ لاشه برای آتشکده یا نشیمن به دور آتشکده @ کف سازی با سنگ لاشه ای مالونی@ به صورت چکشی با بند کشی مشکی@ درپوش نشیمن با سنگ ورقه@@رنگ های سنگ لاشه@ پرتقالی مشهد@ طوسی@ زرد قرمز قهوه ای@ یا مشکی میگون@ مستقیم از معدن بدون واسطه به برای شما@تخلیه می شود

اجرای سنگ لاشه برای آتشکده آقای محمدی شماره تماس ۰۹۱۲۹۰۵۷۵۹۷@۰۹۱۹۹۰۰۳۰۶۵