فرش جفت ۹ متری ماهی ۴۰ رج

فرش جفت ۹ متری ۴۰ رج با نخ ۵۰ رج مرینوس بافت خوی خیلی خوشرنگ و با کیفت عالی