سنگ لاشه و سنگ مالون برای محوطه سازی ویلا و حیاط

سنگ لاشه جوینده یکی از برترین پیمانکاری سنگ لاشه ای است که به صورت برشی و چکشی حصیری آجری نصب انجام می دهد.
نصب و اجرای سنگ لاشه و مالون با هزینه کم جهت محوطه سازی انجام می شود.