پایه چراغ طرح مج ماندگار

پایه چراغ طرح مج ماندگار
با ارتفاع ۳متری