انجام نمونه گیری آزمایشات و ارسال به آزمایشگاه در قائمشهر

خدمات پذیرش و نمونه گیری آزمایشات در منزل و ارسال نمونه به آزمایشگاه مرکز خدمات درمانی آوای سلامت با بهره گیری از پرسنل مجرب ارائه دهنده خدمات پذیرش و نمونه گیری تمامی آزمایشات در منزل و ارسال نمونه به آزمایشگاه می باشد.