location-mark شهر خود را انتخاب کنید

ساخت منبع هوایی مستحکم

این دسته از مخازن بمنظور ذخیره آب در ارتفاعات استفاده میشود که به برج ذخیره آب نیز گفته میشود. مخازن هوایی بمنظور نگهدار آب در ارتفاع برای افزایش فشار خروجی مخزن ساخته میشوند. مخازن هوایی دارای دو جز اصلی میباشند که یکی بدنه مخزن و دیگری پایه ها هستند. که ترکیب این دو مخزن هوایی را تشکیل میدهد