بافت مو با مدرک فنی حرفه ای

آموزش و انجام تمامی مدل های جدید ژورنالی با مدرک معبر و ورود به بازار کار برای هنر جویای عزیزمون.