قیمت نخ قیطان سه سوزنه

مکرومه براق از نیم سوزنه تا چهارسوزنه کیلویی
این مکرومه درضخامتهای نیم سوزنه تا چهارسوزنه تولید میشود