کراتیم و احیا مو آسب دیده

مشترى عزيزمون به دليل دكلره كردن موهاشون موهاشون كم آب و بى جون شده بود كه من براشون كوكتل تراپى رو انجام داديم.