گلدان سنگی سنگی 3 تایی

سنگی 3 تای
داخل کارتن 2 سری
ارتفاع بزرگ 27 و دهنه 23
ارتفاع وسط22 و دهنه 18
ارتفاع کوچیک 17 و دهنه 23 موجود در تولید و پخش گلدان بی نظیر در همدان.