اندیکاتور شیمیایی گرما خشک

اندیکاتور شیمیایی گرما خشک
این اندیکاتور جهت استفاده در فرایند استریلیزاسیون گرمای خشک در دمای 180 درجه سانتیگراد طراحی شده است.
تغییر رنگ واضح این اندیکاتور از آبی لاجوردی به قهوه ای پس از قرار گرفتن در مجاورت
استریلیزاسیون گرمای خشک متضمن صحت و کارایی این شرایط و تشخیص صحیح اقلام استریل شده از اقلام غیر استریل می باشد.
ویژگی های کلیدی
قابــل اســتفاده در استریلایزرهای گرمــای خشــک در دمــای 180 درجــه ســانتیگراد و تمامــی
ســیکلهای اســتاندارد گرمــای خشــک
تغییر رنگ در بازه زمانی 30 دقیقه
ویژگی کاربردی
ایـن نشـانگر تحـت شـرایط کامـل استریلیزاسـیون گرمـای خشـک، از آبـی لاجـوردی بـه قهـوه ای تغییـر
رنـگ کامـل مـی دهـد.
ویژگی فیزیکی
ابعاد: طول 80 میلی متر X عرض 18 میلی متر
نگهداری
اندیکاتـور هـا در بسـته بنـدی هـای آلومینیومـی مقـاوم در برابـر نـور خورشـید و ضـد آب ارائـه میشـوند.
همچنیـن شـرایط حفـظ و نگهـداری در پشـت بسـته چـاپ شـده اسـت. ایـن محصـول را در کیسـه داخـل
جعبـه نگهـداری نماییـد.
تاریخ انقضا
تاریـخ انقضـا ایـن محصـول کـه 60 مـاه پس از تاریخ تولید اسـت، در پشـت بسـته آن چاپ شـده
است.
تعداد در بسته
250 عدد در هر بسته
کلاس استاندارد
ISO11140-1 Type 3
کد کالا
ATP-503