کود مایع ویتا

کود مایع ویتا مخصوص مزارع برنج ،سبزیجات و مرکبات