قیمت اجرای سنگ لاشه برای کف حیات

اجرای سنگ لاشه نصب سنگ ورقه مالون فرزی پلا سنگ دیوار کف حیات محوطه سازی پیمان کاری شیرمحمدی.