اتشدان های گازی وزغالی دوکاره

اتشدان های گازی وزغالی بسیار با کیفیت ودرجه یک با پوشش رنگ کوره ای
بادرب تخت وجای اویز کتری همراه اتشدان
محفظه اتشدان ها چدن کار شده
هم به صورت گازی وهم زغالی قابل استفاده