انواع واشر آلات

انواع واشر آلات ، تخت - فنری - بشقابی - ستاره ای - موجی - چاکنت و ...
در گرید ها و آلیاژهای مختلف