آموزش تکنیک مدادرنگی در تهران

تکنیک مدادرنگی در ابعاد 30 در 40 کار هنرجو های دوقلو با استعداد گالری نقاشی نشاط واقع در تهران شهرک ولیعصر می باشد.