نصب ۲۰۰شاخه اکستنشن

نصب ۲۰۰شاخه اکستنشن ۷۰سانت جهت افزایش حجم موهای زیباجوی عزیز