تعمیر و راه اندازی دستگاه وارداتی ۴کیلو

تعمیر و راه اندازی دستگاه وارداتی ۴کیلو وات چینی جهت تولید کیسه ادرار_یورین بگ در اصفهان.