پرورش نهال گردو پر بازده

پرورش نهال گردو در نهالستان اذرنهال بزرگ ترین نهالستان در غرب کشور نهال شناسنامه دار با گارانتی.