طراحی و ساخت المان طرح یا حسین

المان یا حسین ارتفاع 3 متر عرض 2.5 فلزی پروفیل 2.4 و ورق 4 میل