طراحی و اجرای فضای سبز حرفه ای

طراحی و اجرای باغچه های ویلا در رشت گیلان
رزومه کاری مجموعه پاسخی:
بیمارستان قائم، آری،ا شرکت اشی مشی. شیشه گیلان، شرکت شیر، سبحان دارو، نیروگاه برق لوشان، برق طارم، باغ پرندگان فومن، دهکده ساحلی انزلی و...‌
جهت مشاوره میتوانید با مادر تماس باشید.