تامين كننده سنگ لاشه و نصب كننده

تامين كننده سنگهاي لاشه مالون ورقه اي تخته سنگهاي طبيعي از توليد كننده تا مصرف كننده بدون واسطه توزيع مي شود