دستگاه کالیبر

ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه کالیبر در زنجان توسط شرکت ماشین سازی فراصنعت در اصفهان