خرید و قیمت رنگ پلی اورتان سیاه براق

یکی از مهمترین ویژگی های پولی اورتان میتوان به مقاوم بودن و آب گریزی آن اشاره کرد.

رنگ سیاه براق پولی اورتان یکی از پر فرروش ترین محصولاتی نمایندگی می باشد.