location-mark شهر خود را انتخاب کنید
https://chechilas.com/sanatbazyaft-alborz/جهان-صنعت-بازیافت-البرز

تولید و فروش فلاتانک لیبل گیر

فلاتانک اول در خط هات واش شست و شوی اولیه پت را انجام میدهد و باخاصیت رو آبی و زیر آبی بودن مواد درب ولیبل از پت جدا میشود و پت در زیر آب با ماردون کف به انتهای فلاتانک انتقال داده وبه وسیله ماردون فلاتانک به هات واشینگ منتقل میشود و درب ولیبل روی آب مانده وبه وسیله پاروهای روی فلاتانک به مخزن لیبل منتقل میشود.میزان مصرفی آب در فلاتانک به میزان تمیزی پت ومیزان تولید بستگی دارد ولی در حالت نرمال دو هفته یکبار باید تعویض شود.


جهان صنعت بازیافت البرز
جهان صنعت بازیافت البرز
البرز - کرج
دیگر آگهی های این شعبه