نصب سنگ لاشه و سنگ مالون ورقه اي

نصب سنگ لاشه مالون ورقه اي تخته سنگهاي طبيعي در كليه بخش هاي محوطه سازي باغ ويلا شهرك ساختمان اجرا مي شود
قدام زدن بر روي مسير هاي سنگي با سنگ لاشه آرامش بخش است انگار كوه هاي سنگي و طبيعت بيابان را به داخل خانه ايتان آورديد.
نصب سنگ لاشه و سنگ مالون ورقه اي تخته سنگ هاي طبيعي با روش هاي متفاوت اجرا مي شود.