هزینه اجرای آسمان مجازی و سقف کشسان

تولید،فروش و اجرای آسمان مجازی و سقف کشتسان درمجموعه کلینیک ساختمانی آی پارا .
آی پارابزرگترین و کاملترین مجموعه در استان اردبیل بمدیریت مهندس قلیزاده می باشد.