پرده مخمل سیم دوزی دررشت

حریر طرح محو طرح لوزی ترک در طرح های متنوع مخمل سیم دوزی ترک در چند رنگ دوخت پانچ با زمانت ۵ساله🤩🤩