طراحی،ساخت و اورهال انواع هد دربندی

ساخت و اورهال انواع هد طرح کوشش کاران ؛پدیده پارس و شرکتهای دیگر برای انواع دربهای پلاستیکی و هدهای پیلفرپروف برای دربهای آلومنیومی

فرآیند اورهال تجهیزات صنعتی عموماً شامل مراحل زیر می شود:

جدا سازی

باز کردن قطعات

تمیزکاری

بازرسی

تعمیر (یا تعویض)

تست