location-mark شهر خود را انتخاب کنید

امداد خودرو شبانه روزی فیروزکوه

"امداد خودرو" به خدماتی اشاره دارد که به خودروها در صورت بروز مشکل فنی، تصادف، یا مواقع اضطراری ارائه می‌شود. این خدمات معمولاً توسط شرکت‌های بیمه، اتحادیه‌های خدمات خودرو، و یا سازمان‌های دولتی ارائه می‌شوند