زمین ساحلی دو بر با کاربری مسکونی

۲۰۰ زمین ساحلی دو بر
با کاربری مسکونی
انشعابها پای کار
دو ردیف پلاکها ی روبروي هم
ویلا سازی
محیطی امن وچشم انداز مزارع شالیزار د باغات
فاصله با دریا ۵ دقیقه پیاده روی
آدرس مازندران جویبار روستای گلدشت