ساخت و اجرای شهرک صنعتی پرند

پروژه ساخت و اجرای شهرک صنعتی پرند توسط مجموعه ی متخصص و حرفه ای اسکلت فلزی پویا در تهران می باشد.