مجری نصب درب و پنجره

نصب شیشه های دوجداره و یا سه جداره و جا انداختن زوار های مربوطه جهت تثبیت شیشه های دوجداره
رگلاژ نهایی درب و پنجره دوجداره توسط پیچ های تنظیمی مربوطه
تحویل کار به کارفرما و آموزش چگونگی استفاده از درب و پنجره دوجداره و یراق