فر۸دیس کانوکشن

فروش انواع فر کانوکشن بخار دار در اندازهای ۴ دیس،۶دیس،۸دیس دارای وردی آب جهت پخت مرطوب درجه دیجیتال باضمانت پخت کامل