برگزاری اردوهای علمی،فرهنگی، تفریحی

برگزاری اردوهای علمی،فرهنگی، تفریحی

این مجتمع با هدف تقویت روحیه جمع پذیری و آشنایی کودکان با فضاهای مختلف اقدام به برگزاری اردو و برنامه های علمی، تفریحی و پژوهشی کرده است.
در این مجموعه با تمرکز به موارد تربیتی و آموزشی دیگر جهت برگزاری این اردوها اقدام میکند:

و این اهداف آموزشی و پرورشی به شرح ذیل است:

۱- تمرین زندگی مستقل از خانواده.

۲- آشنایی با دوستان جدید و انس و الفت با آنان.

۳- آشنایی با فرهنگ‌های بومی شهرها.

۴- آشنایی با شخصیت های مذهبی، فرهنگی، موثر و تاریخ ساز.

۵- آشنایی با اماکن زیارتی، باستانی، سیاحتی و فرهنگی.
۶- کسب تجربه و مهارت‌های زندگی دسته جمعی.

۷- دیدن شهر‌های جدید، اماکن زیارتی و تفریحی.

۸- تقویت روحیه اعتماد به نفس و هم‌ زیستی در شرایط خارج از زندگی معمولی خانوادگی.

۹- تقویت روحیه دینی.

۱۰-بازشناسی توان شخصی نقش خویش.