نصب سنگفرش با سنگ لاشه

نصب سنگفرش با استفاده از سنگهاي لاشه مالون ورقه اي تخته سنگهاي طبيعي براي كف سازي باغ ويلا شهرك ساختمان
فروش كليه سنگ هاي لاشه مالون ورقه اي طبيعي براي محوطه سازي باغ ويلا و شهرك ساختمانی بسيار مهم است.