تعمیر ترانس،۱۰ کاوا گان صافکاری

تعمیر تراتس،۱۰ کاوا گان صافکاری


تعمیر یک ترانسفورماتور ممکن است به دلیل مشکلات مختلفی که ممکن است در آن به وجود آید، ضروری باشد. این مشکلات می‌توانند شامل افت ولتاژ، افزایش دما، نقص در عملکرد، شکست سیم‌های پیچه، یا حتی نشت برق و روغن باشند.