سرویس و شستشو اسپیلت

در سرویس کاری دستگاه کامل باز میکنیم با کارواش شسته ونصب میشود